Ympäristönsuojelu on yhteinen asiamme. Haluan edistää seuraavien päämäärien toteutumista:

1. Ilmastonmuutos on tutkimustiedon valossa tosiasia. Keinojen etsiminen sen pysäyttämiseen on yhteinen asia.

2. Ilmastonmuutos ei korjaudu populistisilla lupauksilla eikä pelon lietsonnalla. Tarvitaan realistista vihreyttä.

3. Maaseudun merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristönsuojelussa on suuri. Sekä metsien että peltojen järkevällä käytöllä voidaan lisätä niiden hiilinieluja.

4. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava asteittain. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali energiantuotanto.

5. Biopolttoaineilla sekä puupohjaisilla raaka-aineilla voidaan korvata öljyn käyttö. Muutoksessa on suuri mahdollisuus suomalaiselle maaseudulle ja teollisuudelle.

6. Suomen on mahdollista saavuttaa globaalisti kokoaan suurempi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristönsuojelussa.

Tiivistelmä ympäristöä koskevista ajatuksistani:

YK:n ilmastopaneelin IPCC:n 8.10.2018 julkaisema raporti on pysäyttävää luettavaa. Raportin mukaan ilmaston lämpenemiselle asetettu kahden asteen rajoite ei ole riittävä. Lämpeneminen tulisi rajoittaa enintään 1,5 asteeseen.

Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa mittavaa taloudellista vahinkoa, vaikeuttaa ruoan tuotantoa ja juomakelpoisen veden riittävyyttä. Sen seurauksena kansainvaellukset ja konfliktit saattavat lisääntyä.

Ilmastoasioilla voidaan tehdä myös populistista politiikkaa. Siihen meillä ei kuitenkaan ole varaa. Tarvitsemme realistista vihreyttä, tarvitsemme pelottelun sijaan toivoa ja mahdollisuuksien etsimistä.

Maaseudun merkitys ilmastonsuojelussa on suuri. Metsien järkevä hyödyntäminen lisää hiilinieluja. Metsien hakkuun kieltämisellä olisi päinvastaiset seuraukset. Uusilla viljelytekniikoilla, kuten syyskynnön välttämisellä voidaan lisätä peltojen hiilidioksidin sidontaa. Aurinko- ja tuulienergia sekä biopolttoaineet ovat vaihtoehtoja ilmaston kannalta haitallisiten fossiilisista polttoaineiden käytölle.  Suomessa käytetystä energiasta noin viidennes tuotetaan jo nyt erilaisten biopolttoaineiden avulla. Tavoitteena tulee olla täysin hiilineutraali energiantuotanto.

Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää sekä yhteiskunnan että yksityisten ihmisten tekemillä ratkaisuilla. Ilmaston muutosta hillitsevät toimet täytyy toteuttaa suunnitelmallisesti ja tietoon perustuen. Pääministeri Sipilä kutsui raportin julkistamisen jälkeen koolle parlamentaarisen työryhmän, jossa on edustajia yli puoluerajojen. Ilmasto on yhteinen asiamme. Seuraavan hallituksen ja muiden yhteiskunnan toimijoiden tehtävänä on vahvistaa jo olemassa olevia keinoja sekä innovoida uusia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Osana Euroopan Unionia ja yhtenä maailman kehittyneimmistä valtioista Suomi voi kasvaa kokoaan suurammaksi ympäristövaltioksi. Maineemme luotettavana maana ja historia esimerkiksi rauhanturvatyössä antaa siihen myös hyvät valmiudet. Diplomatialla on merkitystä.

Perheeni kesämökki sijaitsee Kuopion Sorsasalossa. Saareen suunniteltu sellutehdas synnyttää ristiriitaisia ajatuksia. Tehtaan vaikutukset talouteen ja työllisyyteen ovat kiistattomat. Sen ympäristövaikutukset kuitenkin huolestuttavat. Meillä ei ole toista Kallavettä, eikä sitä ole varaa pilata. Tässä vaiheessa näyttää, että ympäristölupa tulee edellyttämään veden tilan seuraamista ja tarpeen mukaista reagointia. Mikäli nykyiset keinot eivät käytännössä riitä, tulee jatkossa tarkastella myös lainsäädäntöä. Ympäristönsuojelun tulee toteutua myös käytännössä.